Skip to content

嚴香華醫生 - 精神科專科醫生

  • 語言:廣東話、普通話和英語
  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家精神科醫學院院士
  • 香港精神科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(精神科)
  • 電郵: [email protected]